Spotkania robocze (e5)

11 lipca 2022 odbyło się spotkanie Lidera i ekspertów SCWEW z superwizorem z ramienia ORE p. Katarzyną Olczak.


W dniu 31 sierpnia 2022 roku odbyło się spotkanie członków zespołu SCWEW z doradcami wewnętrznymi, którzy zostali wyłonieni w drodze przetargu na realizację działań zaplanowanych w Pilotażu na etapy V- VIII.

W roli doradców wewnętrznych występują:
·     Anna Fidurska,
·     Izolda Jakubowska-Sadowska,
·     Barbara Jocz,
·     Magdalena Kozińska,
·     Małgorzata Kozłowska,
·     Małgorzata Lech,
·     Anna Szwarc,
·     Monika Zaleska-Szczygieł.

Podczas spotkania omówiono szczegółowo:

– zadania spoczywające na doradcach,
– zadania do realizacji w poszczególnych etapach,
– sposób komunikowania się ekspertami SCWEW oraz koordynatorami ds. edukacji włączającej i współpracy z SCWEW w poszczególnych przedszkolach i szkołach,
– sposób i poprawność dokumentowania zrealizowanych działań.


Poniedziałkowe spotkania lidera i ekspertów zespołu SCWEW, które odbyły się 12 i 19 września 2022 roku w głównej mierze poświęcone były omówieniu bieżących spraw związanych z realizacją działań w poszczególnych placówkach oświatowych objętych wsparciem SCWEW, dyskusji dotyczącej możliwości ubiegania się o dodatkowe fundusze w związku z realizacją projektu oraz o potrzebie przeszkolenia dyrektorów współpracujących przedszkoli i szkół z zakresu szeroko pojętej edukacji włączającej.


W dniu 26 września odbyło się kolejne cotygodniowe spotkanie lidera i ekspertów zespołu SCWEW. 

Omawiane zagadnienia to:
– braki w dokumentacji składanej przez koordynatorów ds. edukacji włączającej z przedszkoli i szkół  zaangażowanych w realizację projektu,
– ustalenie tematyki spotkania z koordynatorami zaplanowanego na 29 września 2022 roku,
– ustalenie, kto z ekspertów weźmie udział w zajęciach modelowych i obserwacjach zajęć zaplanowanych w przedszkolach i szkołach.


W dnie 29 września 2022 roku w siedzibie SOSW odbyło się spotkanie członków zespołu SCWEW.

Zagadnienia omówione podczas spotkania:
– nieprawidłowości w sporządzaniu dokumentacji przez koordynatorów i w niektórych przypadkach doradców,
– ustalenie, iż wszystkie dokumenty mają być sporządzone w sposób jednolity na bazie szablonów przygotowanych przez specjalistę ds. merytorycznych  i drukowane w kolorze,
– zadania do realizacji zaplanowane na etap VI,
– opracowanie harmonogramu działań na VI etap zgodnie z wnioskiem przez koordynatorów,
– koordynatorzy zostali zobligowani do uporządkowania oświadczeń RODO,
– koordynatorzy zrelacjonowali, co udało im się zrealizować w V etapie i które z podejmowanych działań sprawiło im najwięcej trudności.

Pani Lider kończąc spotkanie podziękowała wszystkim za dotychczasową współpracę.