Spotkania robocze zespołu (e7)

W dniu 2 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze robocze spotkanie zespołu SCWEW rozpoczynające VII etap projektu. Spotkanie poświęcone było kompletowaniu dokumentów potwierdzających realizację działań z VI etapu składanych przez koordynatorów oraz doradców, niezbędnych do złożenia sprawozdania.


W dniu 9 stycznia 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie członków zespołu SCWEW. Podczas spotkania omówiono działania zaplanowane do realizacji w VII etapie projektu, między innymi poruszono temat dotyczący zorganizowania konferencji podsumowującej – opracowano wstępny zarys programu. Zebrano najistotniejsze informacje do przekazania koordynatorom ds. edukacji włączającej i współpracy z SCWEW podczas spotkania zaplanowanego w trybie online.


9 stycznia 2022 roku odbyło się również spotkanie lidera, ekspertów i koordynatorów w trybie online. Podczas spotkania p. Grażyna Dattelbaum – lider SCWEW oraz p. Czesława Kozłowska – specjalista ds. merytorycznych przekazały najistotniejsze informacje dotyczące realizacji VII etapu projektu. 

– Przedstawiono wymogi dotyczące dokumentowania podejmowanych działań.
– Poruszono zagadnienie dotyczące opracowania harmonogramu przez koordynatorów.
– Poddano pod dyskusję temat zorganizowania konferencji – propozycje dotyczyły terminu, miejsca, formy itp.
– Poruszono sprawę wypożyczania sprzętu z zasobów SCWEW oraz jego wykorzystania.
– Przypomniano koordynatorom o konieczności prowadzenia ewaluacji podejmowanych działań.
– Omówiono sprawy bieżące zgłaszane przez ekspertów i koordynatorów.


W dniu 16 stycznia 2023 roku podczas spotkania członków zespołu SCWEW Pani Lider poinformowała o możliwości ubiegania się o dodatkowe fundusze na dodatkowe działania związane z realizacją projektu; wspólnie zastanawiano się czy ubiegać się o dodatkowe środki, dyskutowano nad formą ich ewentualnego wykorzystania, analizowano zgłaszane pomysły. Następnie p. Lider poddała pod dyskusję temat zorganizowania wizyty studyjnej z udziałem innych SCWEW-ów. Ustalono wstępnie terminy wizyty do konsultacji z innymi SCWEW – ami, omawiano sprawy dotyczące organizacji spotkania. 


W dniu 16 lutego odbyło się spotkanie w trybie online zespołu SCWEW – lidera, ekspertów i koordynatorów.

Temat przewodni spotkania – Monitorowanie i ewaluacja pilotażowego projektu prowadzona przez ORE.

Podczas spotkania p. Grażyna Dattelbaum przekazała koordynatorom informację po odbytym spotkaniu z przedstawicielami ORE, że przedszkola/szkoły uczestniczące w projekcie i objęte wsparciem SCWEW otrzymały już informacje dotyczące prowadzonego badania za pośrednictwem SIO. Badanie ma objąć następujące grupy respondentów: kadrę zarządzającą, nauczycieli, specjalistów, kadrę niepedagogiczną, dzieci/uczniów i ich rodziców.
Pani lider zwróciła się z prośbą do koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW o rozpropagowanie informacji o badaniu w środowisku szkolnym oraz dystrybucję kwestionariuszy  – zgodnie ze wskazaniami dotyczącymi respondentów.

W dalszej części spotkania omówiono sprawy bieżące związane z realizacją działań VII etapu.


W dniu 20 lutego 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie członków zespołu SCWEW. Spotkania robocze to obecnie przejmujące dyskusje na temat planowanej konferencji i wizyt studyjnych. To również przestrzeń do wymiany informacji po odbytych szkoleniach prowadzonych przez ORE, czy też planowanie spotkań online z superwizorem – p. Katarzyną Olczak.


W dniu 6 marca 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie robocze członków zespołu SCWEW. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy związane z realizacją projektu, między innymi działania zrealizowane w poszczególnych przedszkolach i szkołach objętych wsparciem. Pani lider odniosła się do zapisów zawartych w kartach konsultacji składanych przez doradców SCWEW. Następnie pani lider poinformowała o zmianie opiekuna projektu przydzielonego naszemu SCWEWowi przez ORE oraz o zaplanowanym spotkaniu online z p. Jolantą Nawrocką.

W tym samym dniu odbyło się także spotkanie lidera, ekspertów i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w trybie online z opiekunem z ramienia ORE – Panią Jolantą Nawrocką. Tematem przewodnim spotkania była konferencja podsumowująca – ustalenie terminu oraz szczegółów dotyczących organizacji. Kolejny waży temat omówiony podczas spotkania to publikacja, którą zespół SCWEW ma opracować na koniec projektu. Członkowie zespołu SCWEW zostali zobowiązani przez p. Lider do przemyślenia i przedstawienia swoich propozycji odnośnie publikacji na kolejnym spotkaniu.


W dniu 9 marca 2023 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku odbyło się stacjonarne spotkanie zespołu SCWEW: lidera, specjalisty ds. merytorycznych, ekspertów i koordynatorów ds. edukacji włączającej. Główny temat spotkania dotyczył publikacji. Pani lider przypomniała temat publikacji jednocześnie prosząc koordynatorów o przedstawienie swoich przemyśleń i propozycji.

Dalsza część spotkania dotyczyła spraw organizacyjnych związanych z planowaną konferencją podsumowującą. Na koniec spotkania koordynatorki przekazały ekspertkom do sprawdzenia dokumentację potwierdzającą realizację działań przeprowadzonych w przedszkolach i szkołach w miesiącu styczniu i lutym.


W dniu 13 marca 2023 roku odbyło się robocze spotkanie zespołu SCWEW poświęcone planowaniu działań związanych z organizacją konferencji podsumowującej – sporządzenie listy zadań oraz dyskutowano nad ostatecznym brzmieniem tematu publikacji.


W dniu 20 marca 2023 roku odbyło się kolejne z roboczych spotkań zespołu SCWEW. Był to czas maksymalnie wykorzystany na kompletowanie dokumentów i rozliczenie się z dokumentacji potwierdzającej realizację zadań z miesiąca stycznia i lutego. Podczas spotkania doprecyzowano listę zadań niezbędnych do zorganizowania konferencji. Wstępnie dokonano przydziału zadań i potwierdzono ostateczny termin.

Konferencja podsumowująca zadanie grantowe „Pilotażowe wdrażanie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” odbędzie się 20 kwietnia 2023 roku. Nadal trwają prace na programem konferencji.


W dniu 24 marca 2023 roku odbyło się spotkanie lidera, ekspertów i koordynatorów w trybie online. Celem głównym spotkania było omówienie przygotowań do konferencji podsumowującej projekt oraz wizyty studyjnej zaplanowanej na 29 marca dla pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. 

W wizycie studyjnej będzie uczestniczyć również grupa naukowców z Mongolii, którzy – w ramach realizacji projektu Erasmus plus MELINC („Training teachers for inclusion in Mongolia”) – odwiedzają Uniwersytet w Białymstoku oraz wybrane placówki oświatowe gdzie rozwijają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie kształcenia nauczycieli do edukacji włączającej. Liderką tego projektu jest prof. Gracienne Lauwers z Vrije Universiteit Brussel (Belgia).


W dniu 27 marca 2023 roku odbyło się kolejne robocze spotkanie członków zespołu SCWEW. Spotkanie poświęcone było planowaniu wizyty studyjnej, którą zaplanowano na dzień 29 marca. W wydarzeniu tym uczestniczyć będą naukowcy z Mongolii oraz pracownicy z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z Białegostoku. Podczas spotkania pedagodzy i specjaliści z SOSW prezentować będą metody pracy wykorzystywane podczas zajęć indywidualnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Zaprezentujemy również model pracy SCWEW. Spotkanie zakończyło się omówieniem spraw bieżących.