Działania doradczo-szkoleniowe

17 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 26 odbyło się spotkanie doradczo-szkoleniowe dla pracowników niepedagogicznych na temat trudnych zachowań uczniów ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. Osobą prowadzącą spotkanie była Kinga Natusiewicz – ekspert SCWEW.
Pracownicy szkoły mogli dowiedzieć się jak funkcjonują osoby z ASD oraz jakie mogą być przyczyny niepokojących, trudnych zachowań, z którymi spotykają się na co dzień. Istotnym punktem spotkania było przekazanie wiedzy o tym jak (nie)reagować, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczniom i pracownikom szkoły oraz jakie procedury mogą być pomocne w tego typu niespodziewanych, nagłych sytuacjach.


Po konsultacji z Dyrektorem szkoły i przedstawicielem Zespołu Zadaniowego do spraw współpracy ze SCWEW w SP nr 28, po dokładnej analizie potrzeb z zakresie pomocy doradczo– szkoleniowej w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników szkoły  podjęto decyzję o konieczności wzbogacenia kompetencji kadry pedagogicznej szkoły w zakresie pozyskiwania informacji o uczniu z dokumentów wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, co ma znaczenie w edukacji włączającej. Szkolenie odbyło się 29.11.2022r w SP nr 28, przeprowadziła je p. Kinga Michałowska, pracownik PP-P nr 2. Podczas szkolenia poruszono następujące kwestie:

– różnicowanie dokumentów, na podstawie których szkoła podejmuje działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia specjalnego;

–  analiza trudności zgłaszanych przez nauczycieli szkoły w zakresie rozumienia zapisów w opiniach  z poradni psychologiczno – pedagogicznych;

– uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  – porządkowanie i analiza pojęć.

 Ustalono, że najwięcej problemów dotyczy rozumienia diagnozy oraz zaleceń, co utrudnia zaplanowanie działań wobec dzieci o zróżnicowanych potrzebach, zwłaszcza w zakresie wdrażania edukacji włączającej. Nauczyciele wspólnie z prowadzącą zastanawiali się jak można temu zaradzić – burza mózgów.

Niektóre z wysuniętych propozycji mogą być zastosowane w praktyce szkolnej np. konsultacje nauczycieli ze specjalistami zatrudnionymi w szkole, konsultacje z pracownikami poradni psychologiczno – pedagogicznych, udział w organizowanych spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia, upowszechnianie pomocnych materiałów.


14 grudnia 2022 r. w ramach działań doradczo-szkoleniowych odbyło się spotkanie z pracownikami Szkoły Podstawowej nr 43. Osobą prowadzącą była Kinga Natusiewicz – ekspertka SCWEW.

Podczas prezentacji omówione zostały możliwe przyczyny oraz funkcje trudnych zachowań prezentowanych przez uczniów. Następnie p. Kinga przedstawiła sposoby zapobiegania im i reagowania. Podczas dyskusji nauczyciele SP43 opisywali przykłady konkretnych sytuacji, z którymi borykają się na co dzień. W formie warsztatowej dokonano szczegółowej analizy opisywanych zachowań oraz zaproponowano możliwe do wdrożenia rozwiązania.