Wypożyczalnia


SCWEW w Białymstoku obejmuje swoim szeroko rozumianym wsparciem 10 placówek ogólnodostępnych. Zgodnie z zaproponowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) modelem w ramach SCWEWów powstają w tym celu wypożyczalnie sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych.

Działania wypożyczalni skierowane są na wsparcie placówek ogólnodostępnych w pracy z grupą/klasą zróżnicowaną poprzez dobór i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu i/lub pomocy dydaktycznych w procesie nauczania-uczenia się, wychowania i terapii.

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych w SCWEW stanowić ma zaplecze metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli pracujących w klasach zróżnicowanych.

Adresatami oferowanych usług nie są zatem tylko sami uczniowie, ale również kadra pedagogiczna placówek partnerskich Centrum (SCWEW) oraz pośrednio rodzina ucznia.

Z Wypożyczani, w czasie trwania pilotażu, korzystać mogą placówki partnerskie – objęte wsparciem SCWEW. Usługi Wypożyczalni są nieodpłatne.

W zasobach wypożyczalni znajdzie się specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne zakupione ze środków projektu grantowego w kwocie stanowiącej 10% wartości całego projektu oraz zasoby będące już na wyposażeniu placówki specjalnej (SOSW).

Wypożyczalnia umożliwia sprawdzenie funkcjonalności danego rozwiązania w procesie dydaktycznym w kontekście potrzeb konkretnego dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole ogólnodostępnych. Możliwe jest czasowe testowe wypożyczenie i wykorzystanie sprzętu specjalistycznego w przedszkolu/szkole ogólnodostępnych oraz w domu dziecka/ucznia/słuchacza.

Do zadań Wypożyczalni (SCWEW) należy:

  1. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie wyposażenia w sprzęt specjalistyczny, gromadzenie informacji o potrzebie doposażenia.
  2. Zakup sprzętu.
  3. Udzielanie instruktaży i prowadzenie szkoleń z obsługi sprzętu.
  4. Prowadzenie bazy z aktualnymi informacjami dotyczącymi dostępnych na rynku pomocy adresowanych do osób ze zróżnicowanymi potrzebami.

W realizowanym modelu SCWEW podejmuje działania na rzecz przedszkola/szkoły ogólnodostępnej na ich wniosek i w porozumieniu z nimi. Zakup sprzętu jest dokonywany w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez placówki biorące udział w projekcie.

Dobór sprzętu i udostępnianie go odbywa się w ścisłej współpracy pomiędzy SCWEW a przedszkolem/szkołą ogólnodostępnymi: z ramienia SCWEW dokonuje go ekspert ds. technologii wspomagających, specjalista z zakresu danej niepełnosprawności; ze strony przedszkoli/szkół ogólnodostępnych – koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.

Osobą uprawnioną do wypożyczania sprzętu w imieniu placówki jest wyznaczony przez Dyrektora koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.

Oferowane przez wypożyczalnię urządzenia mają na celu niwelowanie barier związanych z komunikowaniem się oraz nabywaniem w szkole podstawowych umiejętności, takich jak: pisanie, czytanie, liczenie, aktywny udział w zajęciach, korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, uczestnictwo w życiu klasowym i społecznym.

Kinga Natusiewicz,
ekspert ds. technologii wspomagających SCWEW w Białymstoku