Spotkania robocze zespołu

W dniu 4 kwietnia 2022 roku odbyło się robocze spotkanie członków zespołu SCWEW poświęcone podsumowaniu zadań zrealizowanych w III etapie oraz kontroli dokumentów składanych przez koordynatorów ds. edukacji włączającej z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Omówiono również zadania przewidziane do realizacji w IV etapie projektu.


W dniu 7 kwietnia 2022 roku w siedzibie SCWEW odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:
– lider,
– eksperci SCWEW,
– koordynatorzy ds. edukacji włączającej z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

Głównym celem spotkania było podsumowanie zadań zrealizowanych w III etapie projektu, uzupełnienie brakujących dokumentów potwierdzających działania oraz omówienie zadań zaplanowanych na IV etap.
Był to również czas poświęcony wymianie uwag, spostrzeżeń, omówieniu napotykanych trudności, wspólnym poszukiwaniu rozwiązań oraz planowaniu dalszych działań.
Pani Czesława Kozłowska – specjalista ds. merytorycznych, omówiła szczegółowo poszczególne zadania zaplanowane na IV etap, sposoby ich realizacji oraz dokumentowania.

Pani Grażyna Dattelbaum- lider SCWEW, powołała  komitet organizacyjny ds. organizacji kampanii społecznych w składzie:
– Ekspert SCWEW ds. edukacji włączającej – Anna Kopczuk,
– Koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy z SCWEW  – Edyta Chomczyk/ Przedszkole Samorządowe nr 36 im Marii Montessori,
– Koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy z SCWEW  – Katarzyna Gromotowicz/ Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak.
Zadaniem zespołu będzie zaplanowanie kampanii społecznych oraz ich monitorowanie. 
Koordynatorzy z przedszkoli i szkół uczestniczących w projekcie zostali zobowiązani do terminowego składania dokumentów oraz sporządzenia harmonogramów działań zaplanowanych do realizacji  w swoich placówkach w IV etapie.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 28 kwietnia.


Spotkanie członków zespołu SCWEW w dniu 11 kwietnia 2022 roku to kolejny bardzo pracowity dzień poświęcony sprawdzaniu i kompletowaniu dokumentów potwierdzających realizację zadań w III etapie, które stanowią załączniki do sprawozdania składanego do Ośrodka Rozwoju Edukacji. 


W dniu 25 kwietnia 2022 roku odbyło się kolejne robocze spotkanie członków zespołu SCWEW. Podczas spotkania: 
– omówiono sprawy związane z doposażaniem wypożyczalni w sprzęt,
– dokonano drobnych zmian w zapytaniach ofertowych,
– przedyskutowano propozycje dotyczące kampanii społecznych,
– ustalono szczegóły dotyczące konsultacji z udziałem ekspertów zewnętrznych i doradców wewnętrznych zaplanowanych na ten etap projektu,
– omówiono sposoby dokumentowania działań. 


W dniu 28 kwietnia 2022 roku w siedzibie SCWEW na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego odbyło się spotkanie zespołu: Lidera oraz ekspertów z koordynatorami przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Głównym tematem spotkania było podsumowanie działań i zadań zrealizowanych w miesiącu kwietniu.  
Specjalistka do spraw merytorycznych omówiła szczegółowo wymagania dotyczące poprawności w prowadzeniu dokumentacji, przypomniała również działania zaplanowane w IV etapie projektu pilotażowego, tj:

 1. Doposażenie wypożyczalni.
 2. Przeprowadzenie kampanii społecznej.
 3. Przeprowadzenie obserwacji wspierających / superwizji koleżeńskich.
 4. Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół i koordynatorów.
 5. Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów.
 6. Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.
 7. Działania doradczo-szkoleniowe.
 8. Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci.
 9. Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych.

Koordynatorzy ds. edukacji włączającej zrelacjonowali, co udało się im zrealizować w swoich placówkach przy wsparciu ekspertów i doradców wewnętrznych odnosząc się do każdego z w/w zadań. Podsumowano działania dotyczące kampanii społecznej na temat autyzmu oraz dyskutowano nad kolejną planowaną kampanią związaną z obchodami Dnia Osób Niepełnosprawnych. Członkowie zespołu omówili szczegółowo działania projektu pilotażowego, które zostały zaplanowane w poszczególnych przedszkolach / szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW w maju.


W dniu 9 maja 2022 roku zespół SCWEW podczas spotkania pracował nad ustaleniem harmonogramu konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów z udziałem ekspertów zewnętrznych, które będą realizowane w poszczególnych przedszkolach i szkołach objętych wsparciem w miesiącu maju i czerwcu. Doprecyzowano również tematy konsultacji zgłoszone przez koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy z SCWEW. W dalszej części spotkania podsumowano działania IV etapu dotychczas zrealizowane oraz sprawdzono poprawność zapisów w kartach konsultacyjnych składanych przez doradców wewnętrznych. Podsumowano również udział zespołu SCWEW oraz placówek oświatowych objętych wsparciem w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych w ramach prowadzonej kampanii społecznej.


W dniu 16 maja 2022 roku odbyliśmy kolejne, robocze spotkanie członków zespołu SCWEW.

Podczas spotkania zostały omówione sprawy dotyczące:

 • monitorowania działań prowadzonych przez SCWEW za które odpowiada ekspert ds. informacji i ewaluacji;
 • bieżących ewaluacji z działań prowadzonych w przedszkolach i szkołach, które zostaną powierzone koordynatorom ds. edukacji włączającej w poszczególnych placówkach objętych wsparciem SCWEW;
 • harmonogramu konsultacji w przedszkolach i szkołach z udziałem ekspertów zewnętrznych;
 • kampanii społecznej – „Jestem inny, ale nie gorszy…”.
 • Na 30 maja 2022 roku ustalono termin spotkania z dyrektorami przedszkoli i szkół uczestniczących w projekcie oraz instytucji będących partnerami SCWEW w realizacji „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

W dniu 23 maja 2022 roku odbyło się spotkanie robocze członków zespołu SCWEW, a jego głównym celem było planowanie spotkania informacyjno – konsultacyjnego z dyrektorami przedszkoli i szkół objętych wsparciem SCWEW oraz instytucji partnerskich uczestniczących w Projekcie. Podczas spotkania omówiono również bieżące sprawy związane z realizacją zadań w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz  działań realizowanych w ramach kampanii społecznej „Jestem inny, ale nie gorszy”.


Dnia 09 czerwca 2022 odbyło się spotkanie całego zespołu SCWEW – Lidera, ekspertów i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Podczas zebrania dokonano podsumowania zrealizowanych do tej pory zadań, omówiono nieprawidłowości występujące w składanej dokumentacji, skonsultowano planowany sposób realizacji nagrania video, a także przedstawiono nowego koordynatora ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w Technikum w Zespole Szkół Elektrycznych – p. Emilię Łapińską.


W dniu 13 czerwca 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie robocze członków zespołu SCWEW, podczas którego omówiono:

– działania możliwe do zrealizowania w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień),

– podsumowano dotychczasowe przedsięwzięcia związane z prowadzoną kampanią społeczną: „Jestem inny, ale nie gorszy”,

– omówiono etapy przygotowań do nagrania filmu – ustalenie miejsca i terminu.

Następnie dokonano sprawdzenia dokumentów składanych przez koordynatorów ds. edukacji włączającej potwierdzających realizację zadań.