Obserwacje wspierające 2/4

Obserwacja zajęć w Przedszkolu Samorządowym nr 36 przez eksperta SCWEW – Kingę Natusiewicz dotyczyła wsparcia nauczycielki w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną wiekowo oraz pod względem poziomu funkcjonowania poznawczego.


Obserwacja  wspierająca / superwizja koleżeńska w Przedszkolu samorządowym nr 10 z udziałem doradcy SCWEW – Małgorzaty Lech

Elementem lekcji poddanym obserwacji była aktywność dziecka ze zróżnicowanymi potrzebami, w tym przypadku aktywność dziecka ukraińskiego. Podczas zajęć dzieci poznawały numery alarmowe – słuchały uważnie opowieści nauczycielki, odpowiadały na zadawane pytania, łączyły numery alarmowe z sylwetami służb specjalnych, uczestniczyły w zabawach ruchowych. Dziecko ukraińskie miało w miarę potrzeb dodatkowo objaśniane polecenia, było wielokrotnie zachęcane do współpracy, motywowane przez nauczycielkę i przywoływane przez dzieci.

Na aktywność dziecka ukraińskiego podczas zajęć wpłynęły następujące elementy:

– klimat panujący na zajęciach,
– elastyczność nauczycielki i jej gotowość do pomocy dziecku,
– dokładne objaśnianie poleceń,
– cierpliwość nauczycielki i uczynność dzieci z grupy,
– sposób motywowania dzieci do aktywności,
– ciekawe pomoce do manipulacji.


W dniu 30 września 2022 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im Marii Montessori odbyła się obserwacja wspierająca / superwizja koleżeńska z udziałem doradcy SCWEW – Małgorzaty Lech.

Obserwowane zajęcia odbyły się w grupie mieszanej wiekowo. Obecnych było 13 dzieci, w tym dzieci o zróżnicowanych potrzebach – 1 orzeczenie (autyzm), 1 opinia oraz dziecko 3 letnie w trakcie diagnozy – biegające, krzyczące. Pracę nauczycielki wspomagała pomoc oddziałowa.

Na zajęciach zastosowano pomoce montessoriańskie. Nauczycielka przedstawiła tematykę zajęć. Zaprezentowała nową pomoc (puszki szmerowe), sposób jej przenoszenia oraz przeprowadziła z dziećmi szereg aktywności z wykorzystaniem nowej pomocy. W początkowej fazie zajęć dziecko autystyczne nie angażowało się, ale bardzo uważnie obserwowało wszystkie czynności.  Mimo wyraźnej zachęty nauczycielki nie wyraziło zgody na aktywność. Od połowy zajęć podnosiło rękę, nauczycielka od razu je angażowała. Następnie dziecko chętnie uczestniczyło w zabawie sensorycznej z ryżem i kasztanami. Bardzo ciekawym elementem zajęć było wykonywanie własnych puszek szmerowych oraz odniesienie pojęć cicho – głośno do otaczającej przyrody. Podczas zajęć każde dziecko było zaangażowane  do każdej czynności.

Proces uczenia się dzieci w w/w grupie wspomagały:

  • postawa nauczyciela – wyciszony głos, spokój, opanowanie,
  • atrakcyjność pomocy dydaktycznych,
  • różnorodność doświadczeń,
  • dokładne objaśnianie poleceń (w wolnym tempie),
  • włączenie do zajęć muzyki relaksacyjnej,
  • widoczna akceptacja każdego dziecka.