Realizowanie projektu grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

W terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 40 realizowane jest przedsięwzięcie grantowe pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem głównym przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).


Współpraca SCWEW ze szkołami/przedszkolami bazować będzie na jasnym podziale obowiązków i przepływie informacji poprzez różne kanały komunikacji:

 • rozmowy telefoniczne,
 • spotkania online za pomocą Aplikacji ZOOM,
 • poczta elektroniczna,
 • poczta tradycyjna.

Zakłada się też kontakty bezpośrednie SCWEW z koordynatorami w placówkach, m.in.:

 • zebrania,
 • spotkania robocze (przynajmniej raz w miesiącu),
 • rozmowy,
 • grupy dyskusyjne.

Istotną rolą Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) jest wsparcie nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem w zakresie umożliwiającym realizację zadań, polegających między innymi na zorganizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej każdemu uczniowi.

Współpraca i komunikacja zespołu SCWEW z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi polega m.in. na:

 • pomocy w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów,
 • doborze efektywnych metod pracy i środków dydaktycznych,
 • pomocy w opracowywaniu i realizowaniu programu wczesnego wspomagania rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka,
 • ocenie potrzeby i doboru spersonalizowanego sprzętu, urządzenia lub pomocy dydaktycznych,
 • przygotowania zindywidualizowanej (zgodnie z potrzebami przedszkola i szkoły ogólnodostępnej) oferty szkoleniowej obejmującej szkolenia z zakresu specyfiki edukacji włączającej,
 • przeprowadzeniu konferencji, prowadzeniu lekcji otwartych, konsultacji, obserwacji wspierających, superwizji koleżeńskich, spotkań dla Rad Pedagogicznych,
 • przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy potrzeb szkół,
 • upowszechnianiu informacji o edukacji włączającej, spotkaniach indywidualnych i zbiorowych dotyczących uruchomienia wypożyczalni, konsultacji eksperckich, działaniach doradczo-szkoleniowych, konsultacji dla rodziców – w zakresie wsparcia oraz dyrektorów, nauczycieli w zakresie wdrożenia modelu edukacji włączającej.

Zaplanowane w ramach projektu konferencje realizowane będą z aktywnym zaangażowanym środowiska lokalnego.

Współpraca i komunikacja ze środowiskiem zewnętrznym takim jak: organ prowadzący, kuratorium organizacje pozarządowe, PFRON, prowadzona będzie w celu promocji działań projektowych oraz upowszechniania jego rezultatów.