Diagnoza pogłębiona

PRZEPROWADZENIE POGŁĘBIONEJ DIAGNOZY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI OBJĘTYCH WSPARCIEM W ZAKRESIE POTRZEB I MOŻLIWOŚCI W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

Członkowie zespołu SCWEW w sierpniu uczestniczyli w  spotkaniach z dyrektorami szkoły/przedszkola i koordynatorami,  na którym wskazano cel przeprowadzenia diagnozy, wyznaczono skład zespołu zadaniowego, przekazano do szkół informacje i list wprowadzający do dyrektorów i nauczycieli. Opracowane zostały ankiety dla nauczycieli, rodziców i uczniów – linki do kwestionariuszy online otrzymały wszystkie szkoły/przedszkola z prośbą o udostępnienie ich środowisku szkolnemu. Ustalono harmonogram spotkań/warsztatów eksperta zewnętrznego z zespołem zdaniowym (osoby  zaangażowane i realnie opowiadające o potrzebach placówki).  W każdej placówce obyły się 3-godzinne warsztaty, poświęcone badaniu potrzeb rozwojowych nauczycieli w kontekście wspierania i pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach. Przeprowadzono pogłębioną diagnozę w 10 przedszkolach/szkołach.

Sporządzono 10 raportów, które zawierają:

1. wnioski z przeprowadzonej ankiety dla nauczycieli, rodziców, uczniów,

2. wnioski z materiałów wypracowanych podczas warsztatów diagnozy pogłębionej,

3. rekomendacje do planu wsparcia rozwojowego realizowanego przez SCWEW.