Punkty konsultacyjne SCWEW

W każdej z placówek objętych wsparciem Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą oraz w jego siedzibie – Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 40 utworzone zostały Punkty Konsultacyjne (PK).

Celem powołania Punktów było umożliwienie rodzicom / dzieciom / uczniom / słuchaczom / nauczycielom skorzystania z konsultacji świadczonych przez pracowników i specjalistów SCWEW.

W godzinach pracy PK skorzystać można z konsultacji z koordynatorem ds. edukacji włączającej (placówki objęte wsparciem) oraz ekspertów Centrum (dyżur w SOSW).

Konsultacje obejmują wstępne rozpoznanie problemu, jego doprecyzowanie, przekazanie podstawowych informacji lub podjęcie dalszego działania w ramach innych form wsparcia po uzgodnieniu formy wsparcia i terminu.

Zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.