Spotkania robocze (e6)

Pierwsze spotkanie członków zespołu SCWEW w VI etapie Pilotażu odbyło się 3 października 2022 roku.

Przewodnim tematem było gromadzenie, porządkowanie i uzupełnianie dokumentacji składanej przez koordynatorów i doradców wewnętrznych w celu potwierdzenia realizacji działań z V etapu, które stanowić będą załącznik do sprawozdania składanego do ORE. Dokonano również podziału zrealizowanych działań do opisania w sprawozdaniu pomiędzy ekspertów SCWEW.


18 października 2022 roku odbyło się zdalne zebranie kadry SCWEW – lidera, ekspertów i koordynatorów w celu przedstawienia wniosków po złożeniu sprawozdania, w tym szczególnie prawidłowości zapisów w kartach konsultacji i błędów formalnych w pozostałej dokumentacji.


Spotkanie lidera i ekspertów zespołu SCWEW w dniu 24 października 2022 roku poświęcone zostało przygotowaniom do wizyty studyjnej zaplanowanej na 26 października 2022 roku z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 – partnera projektu.

W trakcie spotkania ustalono program wizyty studyjnej, wyznaczono osoby odpowiedzialne za poszczególne punkty programu, między innymi:
– omówienie dotychczasowej działalności SCWEW,
– omówienie działalności OKRO, OWiT, 
– prezentację wybranych urządzeń stanowiących zasoby wypożyczalni SCWEW i OWiT, 
– zwiedzanie Ośrodka – prezentację wybranych metod pracy z osobami o zróżnicowanych potrzebach.


Podczas spotkania członków zespołu SCWEW, które odbyło się w dniu 27 października 2022 roku p. Lider Grażyna Dattelbaum zrelacjonowała przebieg wizyty studyjnej, która odbyła się dwa dni wcześniej w siedzibie SOSW.

W kilku zdaniach omówiła, co zrobiło największe wrażenie na uczestnikach spotkania oraz rozbudziło ich zainteresowanie. W dalszej części spotkania skupiono się na sprawach bieżących – koordynatorki zostało poproszone o zdiagnozowanie potrzeb w swoich placówkach, określenie obszaru/tematyki, w zakresie której potrzebują wsparcia ze strony doradców zewnętrznych. Podczas spotkania ustalono również sposób i termin przekazywania dokumentacji potwierdzającej zrealizowane działania na koniec każdego miesiąca. Omówiono również problemy bieżące zgłaszane przez koordynatorów i ekspertów.


W dniu 7 listopada 2022 roku odbyło się spotkanie superwizyjne członków zespołu SCWEW z p. Katarzyną Olczak w trybie on-line. Tematem przewodnim spotkania były  wytyczne ORE w kontekście realizowanych działań. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat napotykanych trudności jednocześnie poddając analizie konkretne sytuacje, dyskusja merytoryczna i wymiana uwag pozwoliły na sformułowanie wniosków i wspólne wypracowanie rekomendacji na kolejne etapy projektu.


W dniu 8 listopada 2022 roku odbyło się spotkanie lidera SCWEW z ekspertami. Punktem głównym spotkania była relacja lidera SCWEW i specjalisty ds. merytorycznych z wizyty monitorującej przeprowadzonej przez pracowników ORE w dniu 7.11.2022 roku, omówienie uwag i zaleceń pokontrolnych oraz wskazanie dokumentów w których niezbędne jest wprowadzenie korekty, ustalenie dalszych działań naprawczych oraz osób odpowiedzialnych.


Kolejne robocze spotkanie on-line zespołu SCWEW – lidera, ekspertów oraz koordynatorów objętych wsparciem odbyło się w dniu 13 listopada 2022 roku. Poświęcone było rozpoznaniu potrzeb szkół/przedszkoli w zakresie realizacji konsultacji indywidualnych dla dyrektorów i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy SCWEW oraz wsparciu sieci współpracy i samokształcenia przez eksperta zewnętrznego. Dopracowanie harmonogramu spotkań sieci w VI etapie – ustalenie terminów, określenie tematyki spotkań.


W dniu 18 listopada odbyło się spotkanie robocze zespołu SCWEW w trybie online.

Głównym punktem spotkania była relacja lidera SCWEW oraz specjalisty ds. merytorycznych z wizyty monitorującej przeprowadzonej przez pracowników ORE, omówienie uwag i zaleceń pokontrolnych. Wskazanie dokumentów w których niezbędne jest wprowadzenie korekty, ustalenie dalszych działań naprawczych oraz osób odpowiedzialnych. 


W dniu 21 listopada odbyło się spotkanie robocze zespołu SCWEW. Celem spotkania było uporządkowanie dokumentacji z przeprowadzonych spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia oraz omówienie spraw bieżących związanych z realizacją projektu.


W dniu 12 grudnia odbyło się kolejne, robocze spotkanie zespołu SCWEW, które zostało poświęcone gromadzeniu i porządkowaniu dokumentów potwierdzających realizację działań z VI etapu – składanych przez koordynatorów ds. edukacji włączającej oraz doradców i ekspertów zewnętrznych. Omówiono również sprawy bieżące dotyczące planowanej wizyty monitorującej zaplanowanej na dzień 14 grudnia 2022 roku przez pracowników ORE oraz spotkania z dyrektorami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych województwa podlaskiego.