Spotkania konsultacyjne III

Podobnie jak w poprzednich etapach pilotażu, tak w obecnym – trzecim, zaplanowane zostały spotkania doradczo-konsultacyjne dla Rodziców
i kadry szkół realizujących projekt w wymiarze (na każdą placówkę):

  • 2 spotkań 1-godzinnych specjalistycznego wsparcia dla rodziców i dzieci / uczniów / słuchaczy,
  • 1 spotkania konsultacyjnego dla kadry pedagogicznej w zakresie pracy z dziećmi,
  • 2 spotkań 1-godzinnych mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie użytkowania sprzętu.

Konsultacje realizują członkowie zespołu SCWEW oraz doradcy wewnętrzni.