Spotkania robocze zespołu SCWEW

W dniu 21 października 2021 roku w siedzibie SCWEW w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie lidera SCWEW z ekspertami i koordynatorami przedszkoli i szkół objętych wsparciem.

Pani Grażyna Dattelbaum pełniąca funkcję lidera białostockiego SCWEW dokonała podsumowania działań, które zostały zrealizowane w I etapie. Następnie pani Czesława Kozłowska omówiła plan działań na etap II. Omówiono potrzeby poszczególnych placówek w zakresie szkoleń i konsultacji eksperckich. Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami odnosząc się do realizacji projektu.


Prace w zespole SCWEW nabierają rozpędu. Kolejny raz pracowaliśmy on – line. Podczas spotkania członków zespołu SCWEW w dniu 9 listopada 2021 roku omawialiśmy realizację zaplanowanych działań. Ustaliliśmy daty kolejnych spotkań i konsultacji w przedszkolach i szkołach objętych wsparciem. Przeanalizowaliśmy budżet i działania SCWEW w II etapie.


W dniu 18.11.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie online lidera SCWEW, ekspertów oraz koordynatorów SCWEW z przedszkoli i szkół objętych wsparciem. 
     Tematem spotkania było omówienie najważniejszych działań związanych z realizacją zadań zawartych w II etapie projektu.

Lider SCWEW pani Grażyna Dattelbaum omówiła na jakim etapie realizowane są zadania II etapu, w szczególności:

 • Konsultacje z Dyrektorami przedszkoli i szkół objętych wsparciem.
 • Spotkania z Radą Pedagogiczną w szkołach objętych wsparciem – Lider SCWEW, eksperci oraz koordynatorzy.
 • Zorganizowanie indywidualnych konsultacji dla szkół objętych wsparciem – specjaliści SCWEW.
 • W dalszym ciągu upowszechnianie na stronie Ośrodka oraz w mediach społecznościowych wiadomości dotyczących działań SCWEW oraz informacji o działaniach na terenie danej placówki, a także popularyzowanie idei edukacji włączającej. 

Specjalista SCWEW ds. merytorycznych p. Czesława Kozłowska przekazała informacje dotyczące:

 • utworzenia punktu konsultacyjnego w siedzibie SCWEW na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku oraz punktów konsultacyjnych w placówkach objętych wsparciem,
 • sposobów dokumentowania działań prowadzonych przez ekspertów SCWEW i koordynatorów.

Koordynatorzy ds. edukacji włączającej z placówek objętych wsparciem krótko zrelacjonowali przebieg podejmowanych działań w swoich przedszkolach/ szkołach – co się udało zrealizować i w jaki sposób, jak również przedstawili swoje plany działań do końca grudnia.


W dniu 25 listopada 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie członków zespołu SCWEW w trybie online, którego celem było dopracowanie spraw organizacyjnych dotyczących realizacji działań podejmowanych w II etapie projektu.

Poruszone zostały zagadnienia dotyczące:

 • Rocznych Planów Wsparcia w poszczególnych placówkach uczestniczących w pilotażu,
 • Punktów Konsultacyjnych,
 • spotkań konsultacyjnych,
 • konsultacji z udziałem ekspertów zewnętrznych,
 • spraw bieżących zgłaszanych przez koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy z SCWEW dotyczących terminów i form konsultacji oraz  przepływu informacji pomiędzy członkami SCWEW;
 • zasad dotyczących dokumentowania prowadzonych działań – dokumentowanie konsultacji, szkoleń prowadzonych online, karty zaangażowania członków zespołu SCWEW.

W dniu 20 grudnia 2021 odbyło się cotygodniowe spotkanie zespołu SCWEW, podczas którego omawiano bieżące sprawy organizacyjne związane z realizacją  działań z II etapu. Dokonano analizy zgromadzonych dokumentów potwierdzających realizację działań w poszczególnych placówkach objętych wsparciem. Zaplanowano spotkanie podsumowujące II etap projektu na dzień 28 grudnia 2021 roku.


20 grudnia 2021 roku odbyło się również przedświąteczne spotkanie Lidera z członkami zespołu SCWEW w trybie online. Podczas spotkania koordynatorzy ds. edukacji włączającej złożyli krótkie sprawozdania z działań przeprowadzonych w przedszkolach i szkołach objętych wsparciem. Omówiono spotkania konsultacyjne z udziałem ekspertów zewnętrznych i doradców wewnętrznych SCWEW. Na koniec pani Kinga Natusiewicz zaprezentowała przygotowane przez siebie w imieniu całego Zespołu SCWEW życzenia świąteczne, które następnie przekazane zostały wszystkim Dyrektorom placówek objętych wsparciem oraz Partnerom wspierającym działania SCWEW.


W dniu 28 grudnia 2021 roku na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im Waldemara Kikolskiego w Białymstoku odbyło się spotkanie członków zespołu SCWEW podsumowujące II etap „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Podczas spotkania:

 • Pani Czesława Kozłowska podsumowała zrealizowane działania wspierające przedszkola i szkoły ogólnodostępne od strony merytorycznej oraz przedstawiła plan działań na kolejne miesiące, czyli na etap III.
 • Pani Grażyna Dattelbaum zwróciła się z apelem do koordynatorów ds. edukacji włączającej o elastyczność w działaniach,  systematyczne zgłaszanie potrzeb przez koordynatorów w celu sprawniejszej organizacji podejmowanych działań, jak również poruszyła temat organizacji konferencji, która została zaplanowana na 9 marca 2021 roku.
 • Pani Kinga Natusiewicz przekazała informację dotyczącą procedur jakie będą dotyczyły wypożyczania sprzętu, który zostanie zakupiony w najbliższych miesiącach.
 • Pani Joanna Hryń – ekspert ds. informacji i ewaluacji zwróciła się z prośbą do uczestników spotkania o systematyczne dokumentowanie podejmowanych działań, przesyłanie relacji zdjęciowych.