Konsultacje eksperckie dla nauczycieli 3/5

W dniu 25 października 2022 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 10 odbyły się konsultacje eksperckie indywidualne/grupowe dla nauczycieli i specjalistów z udziałem doradcy zespołu SCWEW – Izoldy Jakubowskiej – Sadowskiej.

Celem konsultacji było wsparcie nauczycieli w zauważonych trudnościach dziecka. Konsultacje dotyczyły dziecka w wieku 5 lat z trudnościami rozwojowymi, dziecka obcokrajowców oraz chłopca z trudnościami rozwojowymi z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Nauczycielom pracującym z w/w dziećmi udzielono wskazówek:
– dotyczących indywidualizacji, 
– dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości dziecka o różnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych,
– dostosowania otoczenia do potrzeb i możliwości dziecka,
– omówiono zasady dotyczące np. usadzania dziecka, zadawania pytań, dzielenia zadań na etapy itp. Nauczyciele otrzymali również praktyczne wskazówki na temat funkcjonowania osób z trudnościami rozwojowymi – jakie mogą przejawiać trudności i w jaki sposób należy je wspierać.


Konsultacje indywidualne/grupowe dla nauczycieli specjalistów 22 listopada 2022 w Przedszkolu Samorządowym nr 36.

Konsultacja była poprzedzona obserwacją dziecka w trakcie zajęć grupowych. Dotyczyła chłopca w wieku 5 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na całościowe zaburzenia rozwojowe – Zespół Aspergera.

Nauczycielki grupy przedstawiły zauważone trudności. Omówiły sytuację dziecka. Chłopiec przejawia trudności z koncentracją uwagi, wykazuje nadruchliwość, trudności z dostosowywaniem się do zasad panujących w grupie. Przejawia zachowania trudne.

Nauczycielkom pracującym z dzieckiem udzielono wskazówek dotyczących indywidualizacji oraz dostosowaniem wymagań edukacyjnych do możliwości dziecka. Udzielono praktycznych wskazówek dotyczących dostosowania otoczenia do potrzeb i możliwości dziecka. Omówiono zasady postępowania w sytuacjach angażowania się dziecka w zachowania trudne.

Nauczycielki otrzymały również praktyczne wskazówki na temat tego jak funkcjonuje osoba z trudnościami rozwojowymi, jakie może przejawiać trudności, jak należy wspierać dziecko.

Zasugerowano konieczność rozszerzenia stałej współpracy z rodzicami dziecka, wytyczenia wspólnych celów oraz zasad.