SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SCWEW

W ramach działań Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej zostały powołane trzy sieci współpracy i samokształcenia z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.

Celem sieci współpracy i samokształcenia jest m.in.:

 • nawiązanie kontaktów i wzajemne wspieranie się w sferze zawodowej,
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, współpracy z rodzicami,
 • podniesienie kompetencji w zakresie pracy z uczniami z SPE i współpracy z rodzicami.

26 kwietnia 2022 r. odbyły się dwa spotkania sieci szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych (w formie online). Z nauczycielami przedszkoli natomiast spotkaliśmy się 18 maja 2022 r. w siedzibie Przedszkola Samorządowego Nr 36, za co serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Koordynatorowi.

Na pierwszych spotkaniach omówiliśmy sprawy organizacyjne, dokonaliśmy rozpoznania potrzeb i zasobów oraz ustaliliśmy cele i zasady pracy w sieci. Jednym z elementów naszego spotkania było poznanie się i integracja uczestników sieci. Każda z sieci wybrała tematykę/zagadnienia do omówienia, wypracowania rozwiązań, poszerzenia swojej wiedzy na kolejnych spotkaniach. Ustaliliśmy, że jeszcze w tym roku szkolnym odbędzie się po jednym spotkaniu sieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

PROPOZYCJE TEMATYKI SIECI WSPÓŁPRACY

Szkoły podstawowe:

 1. Praca z uczniem z problemami emocjonalnymi, z zaburzeniami zachowania.
 2. Współpraca z rodzicami – strategie współpracy z rodzicami.
 3. Problemy w uczeniu się – motywowanie uczniów do nauki.
 4. Praca z uczniem z trudnościami adaptacyjnymi.

Szkoły ponadpodstawowe:

 1. Ocenianie uczniów ze SPE na tle grupy klasowej (ukryte orzeczenia, jak powiedzieć klasie, że ktoś ma dostosowania wymagań).
 2. Budowanie zespołu klasowego.
 3. Badanie potencjału uczniów. Pomysły na poznanie uczniów – pokazanie różnic w uczeniu się, w umiejętnościach, zdolnościach.
 4. Współpraca z rodzicami – jak rozmawiać z rodzicami, aby przekazywali informacje o dziecku (orzeczenia, trudności).

Przedszkola:

 1. Praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania – budowanie strategii wsparcia.
 2. Współpraca z rodzicami- strategie pracy, budowanie systemu wsparcia rodziców.
 3. Ocena funkcjonalna jako podstawa projektowania działań edukacyjnych.
  Dziękuję wszystkim uczestnikom sieci współpracy i samokształcenia za aktywny udział.

Anna Gawryluk

– ekspert ds. sieci współpracy i samokształcenia SCWEW.

Rozpoczęcie kolejnej kampanii społecznej

Plakat – kampania społeczna SCWEW

5 maja podczas XX Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku rozpocznie się kampania społeczna „Jestem inny, ale nie gorszy”, w ramach której będziemy rozpowszechniać wiedzę nt. różnorodności, promować postawę otwartości na drugiego człowieka oraz szerzyć ideę edukacji włączającej podczas działań w szkołach objętych wsparciem SCWEW oraz w środowisku lokalnym.

EDIT: Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia —> Więcej…

https://scwew.sosw.bialystok.pl/maj-miesiacem-walki-z-dyskryminacja-osob-niepelnosprawnych/

Sieci współpracy

Dnia 26.04.2022 r. na platformie ZOOM odbędą się dwa spotkania sieci współpracy i samokształcenia: godz. 17.00 – szkół podstawowych, godz. 18.00 – szkół ponadpodstawowych objętych wsparciem SCWEW w Białymstoku.

Celem sieci współpracy i samokształcenia jest m.in.:
– nawiązanie kontaktów i wzajemne wspieranie się w sferze zawodowej,
– wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie pracy z klasą zróżnicowaną, współpracy z rodzicami,
– podniesienie kompetencji w zakresie pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami.

Oficjalne otwarcie Wypożyczalni

30 marca 2022 roku odbyło się spotkanie dla Dyrektorów, koordynatorów oraz zainteresowanych nauczycieli dotyczące funkcjonowania Wypożyczalni specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych SCWEW.

Szczegółowe informacje dotyczące działania Wypożyczalni znajdują się w zakładce „Wypożyczalnia”.