Spotkania robocze zespołu SCWEW (e8)

W dniu 3 kwietnia 2023 roku odbyło się spotkanie robocze lidera i ekspertów SCWEW. Głównym celem spotkania były sprawy związane z organizacją konferencji. Podczas spotkania dokonaliśmy korekty w mini publikacji, którą przygotowaliśmy jako podsumowanie działań SCWEW. Wspomniane opracowanie  stanowi element pakietu startowego, który otrzymają uczestnicy konferencji podsumowującej. Przygotowaliśmy zaproszenia na konferencję oraz uruchomiliśmy rejestrację online.


W dniu 17 kwietnia 2023 roku odbyło się spotkanie lidera i ekspertów SCWEW. Głównym punktem rozmów było doprecyzowanie programu konferencji – ustalenie kolejności wystąpień prelegentów i planowany czas.

Dokonano przydziału zadań członkom zespołu SCWEW:

– konferansjer – Kinga Natusiewicz – ekspert ds. technologii wspomagających,
– prezentacja działań SCWEW  – lider Grażyna Dattelbaum,
– prezentacja wyników monitorowania i ewaluacji – Joanna Hryń – ekspert ds. informacji i ewaluacji,
– prezentacja działań OWiT i wypożyczalni SCWEW – Czesława Kozłowska – koordynator OWiT,
– prezentacja wyników pracy sieci i samokształcenia oraz dodatkowych działań SCWEW – Anna Gawryluk – ekspert ds. sieci,
– prezentacja specjalistycznego sprzętu – doradcy OWiT.


Spotkanie robocze członków zespołu SCWEW, które miało miejsce w dniu 24 kwietnia 2023 roku w głównej mierze poświęcone było wymianie uwag i spostrzeżeń po odbytej konferencji podsumowującej działalność SCWEW. Kolejnym punktem spotkania było omówienie spraw bieżących dotyczących rejestracji na spotkania sieci, ewaluacji prowadzonej przez ORE oraz planowanych spotkań informacyjno – konsultacyjnych dla poszczególnych województw – zasad rejestracji.


W dniu 8 maja 2023 roku podczas spotkania członków zespołu SCWEW omawiane tematy dotyczyły:
– udziału w e-Spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dla województwa podlaskiego,
– wywiadów fokusowych dla przedstawicieli Organu Prowadzącego, Kuratorium Oświaty, instytucji wspierających,
– tematu publikacji opracowywanej przez zespół SCWEW.


W dniu 15 maja 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie robocze członków zespołu SCWEW. Była to dobra okazja do podzielenia się wrażeniami po odbytym spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym zorganizowanym przez ORE dla województwa podlaskiego oraz po spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym województw: opolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, w którym nasi przedstawiciele wzięli udział. Pani Lider przekazała zespołowi zaproszenia na konferencje podsumowujące organizowane między innymi przez SCWEW Toruń i Świdnik.

Główna część spotkania poświęcona została na omówienie zagadnień tj.:

– mierniki i efekty działań realizowanych przez SCWEW w VIII etapie projektu w poszczególnych przedszkolach i szkołach – zgodność z wnioskiem;
– przebiegu procesu ewaluacji prowadzonej przez koordynatorów ds edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach – analizie uzyskanych wyników i opracowaniu raportu – wskazówki i zalecenia;
– realizacja form wsparcia zaplanowanego na miesiąc maj i czerwiec.

Ustalono również termin wizyty studyjnej organizowanej przez SCWEW Białystok.


W dniu 25 maja 2023 roku odbyło się spotkanie lidera, ekspertów i koordynatorów ds. edukacji włączającej. Tematem przewodnim spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach VIII etapu projektu. Podczas spotkania omówiono również sprawy bieżące związane z opracowywaniem publikacji, ewaluacją końcową oraz wizytą studyjną zaplanowaną na czerwiec.