Superwizje – obserwacje wspierające

W dniu 31 stycznia 2023 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 10 odbyła się obserwacja wspierająca/superwizja koleżeńska z udziałem doradcy SCWEW – Małgorzaty Lech i koordynatora ds. edukacji włączającej – Elżbiety Korolczuk.

Temat zajęć: Kopciuszek – opowiadanie nauczycielki na podstawie baśni Grimm.

Dynamika zajęć i różnorodność zastosowanych pomocy dydaktycznych (tj: zagadki z wykorzystaniem rekwizytów –  skojarzeń do baśni, oddzielanie ryżu od kryształków różnej wielkości – bardzo dobre ćwiczenie sensoryczne, gra w memory „Bajkowe postaci” na laptopie, zabawa orientacyjno – porządkowa przy muzyce i inne) sprawiły, że dzieci przez cały czas były skupione, zainteresowane i przede wszystkim bardzo zaangażowane. Tempo zajęć zgodne z możliwościami dzieci, atrakcyjne aktywności, doświadczenia wielozmysłowe, widoczne zachęcanie każdego dziecka do wypowiedzi to aspekty, dzięki którym wszystkie dzieci były zaopiekowane i mogły pracować na miarę swoich indywidualnych możliwości. 


W dniu 10 lutego 2023 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im. Marii Montessori, odbyła się obserwacja wspierająca/superwizja koleżeńska z udziałem doradcy SCWEW –  Małgorzaty Lech.

Temat zajęć: Gwiazdy, gwiazdki, gwiazdozbiory – ćwiczenia ciszy.

Główną częścią zajęć była prezentacja sylwet gwiazdozbiorów przez nauczyciela – tu zostały wykorzystane pomoce montessoriańskie. Dzieci przeliczały gwiazdy tworzące gwiazdozbiory oraz dobierały podpisy do ilustracji. Wykazały się przy tym dużym skupieniem uwagi. Kolejnym etapem zajęć było ćwiczenie ciszy – przy muzyce relaksacyjnej dzieci układały gwiezdne konstelacje na niebieskiej tkaninie. Po zajęciach głównych podczas pracy indywidualnej z dziećmi wykorzystano laptopy wypożyczone z wypożyczalni SCWEW. Na koniec dzieci wykonywały zadania na magicznym dywanie związane z tematyką zajęć. Tu dzieciom towarzyszyły niezwykłe emocje.

Ciekawa tematyka, różnorodność zadań i form organizacji pracy, pomoce montessoriańskie, tempo zajęć zgodne z możliwościami dzieci (zróżnicowane wiekowo) sprawiły, że lekcja była dla dzieci atrakcyjna, co przekładało się na ich zaangażowanie zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej.


Dnia 24.02.2023 r. w Szkole Podstawowej nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku odbyła się obserwacja wspierająca/superwizja koleżeńska w obecności doradcy wewnętrznego SCWEW p. Małgorzaty Lech w klasie 4.
Do klasy uczęszczają uczniowie o zróżnicowanych potrzebach, w tym: pięcioro uczniów z doświadczeniem migracji, uczeń po przeżyciu traumatycznym, uczniowie z problemami emocjonalnymi.
Tematem lekcji było powtórzenie wiadomości z kątów. Formy wykorzystane podczas lekcji to: praca zbiorowa, praca w parach. Metody: pogadanka, ćwiczenia praktyczne.
W lekcji angażowano uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Brano pod uwagę indywidualne potrzeby uczniów.


28 lutego 2023 roku w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku odbyła się superwizja koleżeńska (obserwacja wspierająca) z udziałem doradcy wewnętrznego SCWEW p. Moniki Zaleskiej-Szczygieł i eksperta SCWEW Anny Gawryluk.
Obserwowana była lekcja wychowania fizycznego, którą prowadził Pan Wojciech Zdanuczyk.

Temat: Poprawiamy koordynację ruchową i doskonalimy elementy samoobrony.
Celem obserwowanych zajęć było:

  • poprawa koordynacji ruchowej,
  • poznanie miejsc wrażliwych na ciele człowieka,
  • nauczenie uwalniania się z chwytu za szyję i ubranie,
  • wzmocnienie siły mięśni rąk i nóg,
  • współpraca w grupie i parach,
  • odpowiedzialność za siebie i współćwiczącego.

    Wszystkie ćwiczenia były poprzedzone pokazem wykonanym przez nauczyciela prowadzącego lekcję oraz doprecyzowane opisem. Nauczyciel przez cały czas czuwał i zwracał uwagę na bezpieczeństwo uczestników, korygował błędy na bieżąco, motywował i aktywizował uczniów.

28 lutego 2023 roku w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku odbyła się superwizja koleżeńska (obserwacja wspierająca) z udziałem doradcy wewnętrznego SCWEW p. Moniki Zaleskiej-Szczygieł i eksperta SCWEW Anny Gawryluk.
Obserwowana była lekcja chemii, którą prowadziła Pani Barbara Bazyluk-Kancelarczyk.
Temat: Budowa, nazewnictwo i właściwości kwasów karboksylowych.
Lekcja odbyła się w klasie drugiej technikum elektrycznego, w klasie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych: 2 uczniów cudzoziemskich (Ukraina, Białoruś), 1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniowie z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej objęci opieką pedagoga i psychologa. Na lekcji było obecnych 24 uczniów.
Nauczycielka posługiwała się specjalistyczną tablicą multimedialną, przeprowadziła doświadczenie polegające na określeniu stanu skupienia, barwy, zapachu rozpuszczalności w wodzie, palności i odczynu: kwasu mrówkowego i octowego) oraz stosowała różnorodne metody pracy, które aktywizowały i motywowały uczniów dzięki temu uczniowie podczas lekcji byli aktywni.


Dnia 03.03.2023 r. w Szkole Podstawowej nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku odbyła się obserwacja wspierająca z udziałem doradcy wewnętrznego SCWEW, p. Małgorzaty Lech, w klasie 3. Klasa zróżnicowana, do której uczęszczają m.in.: uczennica z nadpobudliwością psychoruchową, czterech uczniów z doświadczeniem migracji, uczniowie z problemami emocjonalnymi oraz uczniowie zdolni.

Tematem lekcji było porównanie liczb w zakresie 1000 – stosowanie znaków =,<,>. Pytaniem kluczowym lekcji było: czy umiejętność porównywania liczb jest nam potrzebna w życiu codziennym? Formy pracy wykorzystane podczas lekcji to: praca indywidualna, zespołowa, praca w parach. Zastosowano metody: problemową, pogadankę, ćwiczenia praktyczne. W czasie lekcji angażowano uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Brano pod uwagę indywidualne potrzeby uczniów. Przedstawiono cele w języku zrozumiałym dla uczniów.


W dniu 21 marca 2023 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im Marii Montessori odbyła się kolejna superwizja koleżeńska z udziałem doradcy SCWEW – Małgorzaty Lech. Uczestniczyła w nich grupa dzieci zróżnicowana wiekowo (3 – 6 latki). Grupa liczy 27 dzieci (obecnych 17), w tym 3 dzieci z Ukrainy (asystent n-la pochodzenia ukraińskiego).

Temat zajęć: „Opowieść o różach” – w oparciu o opowieść montesoriańską.

Podczas zajęć dzieci wysłuchały opowieści w wykonaniu nauczycielki, zostały zapoznane z budową kwiatu – uzupełniały schematy rośliny ruchomymi elementami. W celu utrwalenia wiadomości o różach, dzieci obejrzały prezentację multimedialną – włączały się, komentowały, odnosiły się do opowieści nauczycielki. Następnie N pokazała przedmioty, na których widniała róża. Były to:  cukierki różane, mydło, olejek, marmolada – dzieci wąchały, oglądały, próbowały czytać napisy na opakowaniach. Na koniec zajęć dzieci usiadły przed stolikiem, na którym stał wazon oraz leżały naturalne róże. Przy muzyce relaksacyjnej kolejno podchodziły, wybierały kwiat, wąchały i wkładały do wazonu. Następnie nauczycielka zaprosiła dzieci na różaną herbatkę – każde dziecko samo nalewało herbatę do kubka.

Czynniki, które sprzyjały uczeniu się dzieci w w/w grupie: pouczająca tematyka zajęć; piękna prezentacja opowiadania z wykorzystaniem pomocy montessoriańskich; tempo zajęć zgodne z możliwościami dzieci (zróżnicowane wiekowo); uczenie się wielozmysłowe (dotyk, obserwacja, węch, smak, aktywność manualna).