Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW)

KWOTA GRANTU – 1 198 494,00 zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ       1 010 090,74 zł DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA      188 403,26 zł

Przedmiotem projektu jest wypracowanie rozwiązań, służących wspieraniu pracy szkół w zakresie zapewnienia optymalnych warunków rozwoju wszystkich uczniów. Działania wspierające pracę nauczycieli i specjalistów szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami są początkiem uruchomienia odpowiedniego wsparcia w jednostce systemu oświaty. Szczegóły tutaj.

Oczekiwany efekt projektu: Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2023 r.

Numer projektu: POWR.02.10.00-IP.02-00-002/19