Spotkania konsultacyjne

Konsultacje online z p. Anną Rutkowską – ekspertem zewnętrznym współpracującym ze SCWEW w Białymstoku dla nauczycieli Szkoły Branżowej I stopnia nr 5 nt. „Praca z uczniem w kryzysie psychicznym – depresja, obniżenie nastroju, stany lękowe, napady paniki”.


Dn. 08.12.2021 r. w Szkole Podstawowej nr 26 odbyło się spotkanie konsultacyjne dla nauczycieli z udziałem eksperta – p. Ewy Rosińskiej. Konsultacje dotyczyły tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, indywidualnych programów nauczania i indywidualnego toku nauki.


W dniu 9 grudnia 2021 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im Marii Montessori dobiegła końca realizacja działań zaplanowanych na II etap projektu pilotażowego dotyczącego wdrażania Modelu SCWEW. Odbyła się kolejna konsultacja w zakresie specjalistycznego wsparcia dla rodziców podczas której Doradca SCWEW – p. Małgorzata Kozłowska ukierunkowała rodziców na co powinni zwracać uwagę w zachowaniu dziecka, omówiła wybrane problemy rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym oraz trudności jakie z nich wynikają. Na bieżąco omówiono trudności zgłaszane przez rodziców, udzielono porad oraz przekazano informację, gdzie uzyskać specjalistyczną pomoc.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • rodzice,
  • Doradca SCWEW – pedagog specjalny mgr Małgorzata Kozłowska,
  • Ekspert SCWEW ds. informacji i ewaluacji – Joanna Hryń,
  • Koordynator ds. edukacji włączającej – Edyta Chomczyk.

W dniu 9 grudnia 2021 roku odbyła się również  konsultacja eksperta zewnętrznego – pani Anny Rutkowskiej, mająca charakter bezpośredniego wsparcia w trudnościach zgłaszanych przez pracowników Przedszkola Samorządowego nr 36 im Marii Montessori. Zajęcia odbyły się w formie online. W ramach prowadzonych konsultacji przeprowadzono warsztaty na temat: „Wzmacnianie dobrostanu emocjonalnego Nauczyciela”.


W dniu 15 grudnia 2021 roku odbyła się konsultacja ekspercka z doradcą wewnętrznym SCWEW – mgr Małgorzatą Kozłowską w ramach wsparcia kadry pedagogicznej  Przedszkola Samorządowego nr 10 w zgłaszanych trudnościach występujących podczas pracy z dzieckiem w trakcie zajęć grupowych.

Podczas konsultacji dokonano analizy zauważanych trudności w zachowaniu dziecka obcokrajowców. Wstępnie określono indywidualne potrzeby i możliwości dziecka oraz zaplanowano działania wspierające jego rozwój. Omówiono zakres pomocy możliwej do uzyskania ze strony specjalistów szkół specjalnych oraz SCWEW.

W spotkaniu uczestniczyli:
– nauczyciele grupy, do której uczęszcza dziecko,
– doradca wewnętrzny SCWEW – mgr Małgorzata Kozłowska,
– ekspert SCWEW ds. informacji i ewaluacji – Joanna Hryń,
– koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy z SCWEW – Elżbieta Korolczuk.


W dniu 16 grudnia 2021 roku kadra pedagogiczna Przedszkola Samorządowego nr 10 spotkała się z członkami zespołu SCWEW. Podczas spotkania pani Grażyna Dattelbaum zapoznała uczestników z ideą edukacji włączającej, omówiła na czym polega  Model Funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, przedstawiła wybrane formy wsparcia placówek uczestniczących w pilotażu jak również zasady i formy współpracy SCWEW z przedszkolem.
Pani Joanna Hryń przekazała informacje na temat funkcjonowania punktów konsultacyjnych SCWEW oraz na temat konsultacji które odbyły się w II etapie projektu w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez koordynatora ds. edukacji włączającej.

Druga część spotkania dotyczyła tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych oraz  indywidualnych  programów nauczania przedszkolnego. Pani Psycholog mgr Anna Szwarc omówiła najczęściej występujące trudności rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym jednocześnie prezentując sposoby dostosowania programów do indywidualnych potrzeb dziecka oraz potrzeb zróżnicowanej grupy dając możliwość uczestnikom do dzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Spotkanie to było ostatnim z działań zaplanowanych  w II etapie projektu.

W spotkaniu uczestniczyli:
– Dyrekcja i nauczyciele Przedszkola Samorządowego nr 10 w Białymstoku
– Lider SCWEW – Grażyna Dattelbaum
– Ekspert SCWEW ds. informacji i ewaluacji – Joanna Hryń
– Doradca wewnętrzny SCWEW – psycholog mgr Anna Szwarc
– Koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy z SCWEW – Elżbieta Korolczuk


22 grudnia odbyło się spotkanie konsultacyjne dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku. Konsultacji udzielała p. Anna Szwarc – psycholog, doradca wewnętrzny SCWEW.