Spotkania konsultacyjne


1 grudnia odbyło się spotkanie konsultacyjne w Szkole Podstawowej nr 28. Odbiorcami wsparcia byli rodzice uczniów uczęszczających do SP 28. Konsultacji udzielali członkowie zespołu SCWEW – ekspert ds. technologii wspomagających oraz koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW a także Doradca wewnętrzny – pedagog specjalny – Ewa Rosińska.


Konsultacja dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 36 im. Marii Montessori i koordynatora edukacji włączającej przeprowadzona przez eksperta SCWEW ds. informacji i ewaluacji.

Podczas spotkania dokonano bieżącej analizy potrzeb przedszkola, określono i omówiono zasady współpracy dotyczące:

  • funkcjonowania punktu konsultacyjnego,
  • organizowania i przeprowadzania konsultacji dla rodziców i nauczyciel oraz kadry kierowniczej,
  • doprecyzowano szczegóły i terminy konsultacji zaplanowanych na grudzień,
  • omówiono sprawy bieżące dotyczące organizacji przedszkola i współpracy ze SCWEW.

W dniu 6 grudnia 2021 roku odbyła się  konsultacja EKSPERTA zewnętrznego, mająca charakter bezpośredniego wsparcia w trudnościach zgłaszanych przez pracowników Przedszkola Samorządowego nr 10. Zajęcia odbyły się w formie online. W ramach prowadzonych konsultacji przeprowadzono warsztaty na temat: „Wzmacnianie dobrostanu emocjonalnego Nauczyciela”.

To był dobry czas na przemyślenia, refleksję i pochylenie się nad sobą i swoimi potrzebami. 


7 grudnia 2021 roku to kolejny pracowity dzień członków zespołu SCWEW oraz nauczycieli z Przedszkola Samorządowego nr 36 im Marii Montessori.

W spotkaniu uczestniczyli:
– Nauczyciele PS nr 36 im Marii Montessori,
– Doradca SCWEW -Psycholog mgr Anna Szwarc,
– Lider SCWEW – Grażyna Dattelbaum,
– Ekspert SCWEW ds. informacji i ewaluacji,
– Koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy z SCWEW – Edyta Chomczyk.

W tym dniu kadra pedagogiczna przedszkola uczestniczyła w konsultacji dotyczącej tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych oraz  indywidualnych  programów nauczania przedszkolnego. Podczas spotkania, Pani Psycholog mgr Anna Szwarc omówiła najczęściej występujące trudności rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym jednocześnie prezentując sposoby dostosowania programów do indywidualnych potrzeb dziecka oraz potrzeb zróżnicowanej grupy dając możliwość uczestnikom do dzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

W drugiej części spotkania Lider SCWEW – Pani Grażyna Dattelbaum zapoznała Radę Pedagogiczną przedszkola z ideą edukacji włączającej, omówiła na czym polega  Model Funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, przedstawiła wybrane formy wsparcia placówek uczestniczących w pilotażu jak również zasady i formy współpracy SCWEW z przedszkolem.


Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 28 w Białymstoku mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach z ekspertem zewnętrznym SCWEW p. Anną Rutkowską – coachem, trenerką, psychoterapeutką. Tematem głównym spotkania była „Praca z uczniem w kryzysie psychicznym”.

Nauczyciele dowiedzieli się jakie są pierwsze symptomy depresji, poznali procedury postępowania w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu uczniów, a także dowiedzieli się jak rozmawiać (a jak nie!) z uczniem, który wykazuje niepokojące symptomy takie jak przedłużający się obniżony nastrój.