Informacje o projekcie

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

I.ZAŁOŻENIA I ZADANIA SCWEW:

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą będą jednym z systemowych rozwiązań na rzecz wdrażania edukacji włączającej wysokiej jakości dla wszystkich uczniów.

Celem głównym Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w ramach wykorzystania udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie (SCWEW).

Działania realizowane w pilotażu mają na celu przygotowanie przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/placówki specjalnej do nowej roli, polegającej na podejmowaniu działań na rzecz wdrażania edukacji włączającej, w tym do podejmowania działań informacyjnych i prowadzenia zajęć modelowych.

Cele szczegółowe:

1) zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze      zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia kadry przedszkoli specjalnych/szkół specjalnych/placówek    specjalnych, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry

przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w  zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną.

2) wsparcie techniczne przedszkoli i szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą     zróżnicowaną.

3) działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej.

Rolą SCWEW jest wsparcie nauczycieli i specjalistów, pracujących w przedszkolach
i szkołach ogólnodostępnych, również kadry zarządzającej, oraz podnoszenie ich kompetencji, a także zapewnienie dostępu do specjalistycznego sprzętu (wypożyczalnia).

II.ZAKRES USŁUG SCWEW:

Zadania realizowane przez SCWEW podzielone są na 8 etapów. Obejmują one:

 1. rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, m.in. poprzez:
 2. organizowanie doradztwa w zakresie metod i strategii w pracy
  z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w klasie/grupie ogólnodostępnej;
 3. pomoc w opracowywaniu i dostosowywaniu programów wychowania przedszkolnego oraz nauczania, z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy;
 4. prowadzenie instruktażu dla nauczycieli;
 5. pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze      zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi;
 • doradztwo w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci/uczniów/słuchaczy, a także w zakresie metod oceniania ich

postępów;  

 • system konsultacji i superwizji koleżeńskich;
 • wsparcie indywidualne i grupowe dla nauczycieli.
 • wspieranie dyrektorów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w szczególności w zakresie:
 • tworzenia odpowiednich warunków i    organizacji pracy do prowadzenia edukacji włączającej;
 • monitorowania wdrażania edukacji włączającej;
 • prowadzenia działań  interwencyjnych skierowanych do nauczycieli, rodziców, opiekunów i dzieci/uczniów/słuchaczy.
 • prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych (w tym lekcji pokazowych), których celem jest praktyczna demonstracja skutecznych technik i metod pracy z dzieckiem/uczniem/uczestnikiem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
  w grupie dzieci/uczniów/słuchaczy,
 • ukierunkowywanie bezpośredniej pracy nauczyciela z dzieckiem/uczniem/słuchaczem,
 • rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia zajęć, w tym zajęć specjalistycznych z wykorzystaniem różnorodnych form pracy.
 • rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie działań

 interwencyjnych skierowanych do dzieci/uczniów/słuchaczy i ich rodzin.

 • współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie wsparcia udzielanego    przedszkolu/szkole.
 • konsultacje dla rodziców i dzieci/uczniów/słuchaczy za pośrednictwem przedszkola/szkoły.
 • utworzenie wypożyczalni i wypożyczanie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego koniecznego do pracy z dziećmi/uczniami    /słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, a także przygotowanie kadry przedszkoli i szkół do efektywnego    wykorzystania tych pomocy.
 • wspieranie nauczycieli i specjalistów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w przygotowaniu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem/słuchaczem w klasie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.
 • wspieranie rozwoju włączających społeczności lokalnych (w tym działania informacyjne, upowszechniające ideę edukacji włączającej,    podnoszące świadomość władz lokalnych, pracowników innych placówek i lokalnej społeczności).

III. EFEKTY PROJEKTU 

Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami poprzez utworzenie SCWEW w Białymstoku.

IV. KADRA SCWEW:

W skład Zespołu SCWEW w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im Waldemara Kikolskiego wchodzą:

 • Grażyna Dattelbaum – lider
 • Anna Kopczuk- ekspert ds. edukacji włączającej,
 • Kinga Natusiewicz- ekspert ds. technologii wspomagających,
 • Anna Gawryluk  – ekspert SCWEW,
 • Joanna Hryń- ekspert ds. informacji i ewaluacji,
 • Czesława Kozłowska – specjalista
 • Koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy z SCWEW

Wszelkie informacje dotyczące projektu pilotażowego uzyskać można w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Adres:

ul. Antoniuk Fabryczny 40

15 – 741 Białystok

tel. 85 6540163