Punkty konsultacyjne

Swoje działanie rozpoczęły już Punkty Konsultacyjne SCWEW. Znajdują się we wszystkich placówkach objętych wsparciem Centrum oraz w jego siedzibie – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 40.

Celem powołania punktów było umożliwienie rodzicom / dzieciom / uczniom / słuchaczom / nauczycielom skorzystania z konsultacji świadczonych przez pracowników i specjalistów SCWEW.

W godzinach pracy Punktu skorzystać można z konsultacji z koordynatorem ds. edukacji włączającej (szkoły objęte wsparciem) i/lub ekspertów Centrum (dyżur w SOSW).

Konsultacje obejmują wstępne rozpoznanie problemu, jego doprecyzowanie, przekazanie podstawowych informacji lub podjęcie dalszego działania w ramach innych form wsparcia.

Zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.

Harmonogram

Spotkania Lidera z Dyrektorami

Dobiegły końca spotkania Lidera SCWEW z Dyrektorami przedszkoli i szkół objętych wsparciem.

Podczas spotkań Lidera SCWEW – pani Grażyny Dattelbaum z dyrektorami:

  • omówiono wyniki diagnozy pogłębionej przeprowadzonej w każdej z placówek objętych wsparciem,
  • ustalono zasady organizacyjne dotyczące współpracy, komunikacji i warunków upowszechniania informacji o realizacji zadań SCWEW na stronach internetowych , gazetkach ściennych, mediach społecznościowych przedszkoli i szkół,
  • dyskutowano nad ideą i zasadnością wdrażania pilotażu dotyczącego edukacji włączającej.
  • Ustalono priorytety i kierunki działań do pracy w I półroczu roku szkolnego 2021/2022.

Konsultacje on-line

W dniu 22 listopada 2021 roku w godzinach 18.00 – 20.00 w ramach działalności SCWEW odbędą się konsultacje on –  line w zakresie tworzenia IPET, indywidualnych programów wspierania rozwoju dziecka i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Osoba prowadząca: mgr Anna Gawryluk – doradca metodyczny MODM w zakresie kształcenia specjalnego.

pixabay.com

Spotkanie skierowane jest do kadry pedagogicznej przedszkoli objętych wsparciem. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Link do spotkania zostanie przesłany na Państwa adresy e-mail.