Punkty konsultacyjne

Swoje działanie rozpoczęły już Punkty Konsultacyjne SCWEW. Znajdują się we wszystkich placówkach objętych wsparciem Centrum oraz w jego siedzibie – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 40.

Celem powołania punktów było umożliwienie rodzicom / dzieciom / uczniom / słuchaczom / nauczycielom skorzystania z konsultacji świadczonych przez pracowników i specjalistów SCWEW.

W godzinach pracy Punktu skorzystać można z konsultacji z koordynatorem ds. edukacji włączającej (szkoły objęte wsparciem) i/lub ekspertów Centrum (dyżur w SOSW).

Konsultacje obejmują wstępne rozpoznanie problemu, jego doprecyzowanie, przekazanie podstawowych informacji lub podjęcie dalszego działania w ramach innych form wsparcia.

Zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.

Harmonogram